BARONAN JELPP-URAPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

  1 YLEISTÄ

  Tervetuloa Barona Group Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) verkossa toimivaan Jelpp-urapalveluun (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä ”Sopimusehdot”), joihin käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Palvelun käytön aloittaminen on osoitus Sopimusehtojen hyväksymisestä. Palveluntarjoajan ja Palveluun rekisteröityneen käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välinen sopimus tulee voimaan, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt käyttäjän rekisteröitymisen Asiakkaaksi. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä rekisteröitymistä hakevalle käyttöoikeutta Palveluun, ei tämä Sopimus tule miltään osin voimaan.

  Nämä Sopimusehdot koskevat Palveluntarjoajan verkossa ylläpitämää työnhakupalvelua, jossa Asiakas voi hakea avoimena olevia työpaikkoja ja jättää avoimia työhakemuksia. Palvelun käyttäjän ominaisuudessa Asiakas voi valita, erillisen suostumuksen perusteella, että osa tai kaikki Asiakkaan henkilötiedoista on myös Palveluntarjoajan asiakkaiden (esim. Palvelua käyttävien työnantajien) saatavilla. Kyseiset asiakkaat ovat solmineet erilliset sopimukset Palveluntarjoajan kanssa, joiden perusteella asiakkaat käyttävät Palvelua ainoastaan työhönottoon liittyvissä tarkoituksissa.

  Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti laillisiin ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

  2 ASIAKKAAKSI REKISTERÖITYMINEN

  Asiakkaaksi voi rekisteröityä vähintään 16-vuotias, kuluttajaroolissa toimiva henkilö. Palveluun rekisteröityminen on kielletty alle 16-vuotiailta. Palveluun rekisteröityminen onnistuneesti edellyttää, että Asiakkaalla on toimiva sähköpostiosoite. Asiakkaan on annettava rekisteröitymisen yhteydessä kaikki pakolliseksi merkityt tiedot.

  Rekisteröitymisen jälkeen myönnettävä asiakkuus on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa edelleen.

  Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakas saa itselleen henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka Asiakas sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta kolmansien käyttöön. Asiakas on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan välittömästi Palveluntarjoajalle, mikäli Asiakas epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille.

  Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli Asiakkaan tiedoissa tapahtuu muutoksia, on Asiakkaan ilmoitettava tietojen muutoksista viivytyksettä Palveluntarjoajalle.

  Palveluntarjoaja pidättää oikeuden rajoittaa Asiakkaan tunnusten käyttöoikeutta ja sulkea Asiakkaan käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli Palveluntarjoaja epäilee tunnuksia käytettävän väärin.

  3 ASIAKKAAN OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA VASTUUT

  3.1 Asiakkaan vastuu laitteista, käytöstä yms.

  Asiakas vastaa itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista. Asiakas vastaa itse omien päätelaitteidensa tietoturvasta.

  3.2 Asiakkaan vastuu lähettämästään aineistosta ja tuottamastaan sisällöstä

  Lähettämällä aineistoa ja tuottamalla sisältöä Palveluun Asiakas hyväksyy ja vahvistaa sen, että

  • Asiakkaan lähettämä aineisto ei ole laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, siveetöntä, halventavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;

  • Asiakas on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen aineiston lähettämistä aineiston mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi;

  • aineisto on Asiakkaan omaa ja Asiakkaalla on rajoitukseton oikeus lähettää aineisto Palveluntarjoajalle, ja että Palveluntarjoaja voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa/palveluihinsa ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita; ja

  • Asiakas ei esitä lähettämäänsä aineistoon perustuvia vaateita Palveluntarjoajaa kohtaan ja Asiakas sitoutuu vastaamaan Palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista, jotka syntyvät sellaisista toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy kyseisen aineiston perusteella Palveluntarjoajaa tai sen edustajia kohtaan.

  Asiakas tiedostaa, että Asiakkaan lähettämä aineisto ja tuottama sisältö asetetaan työnantajien saataville Asiakkaan valitsemalla tavalla.

  4 PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA VASTUUT

  4.1 Oikeus muuttaa Asiakkaan tunnuksia

  Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnusta ja salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä tai Palveluntarjoajalla on muu perusteltu syy muutokseen.

  4.2 Palveluntarjoajan oikeus muuttaa Palvelun sisältöä

  Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa milloin tahansa Palvelua, Palvelun sisältöä, Palvelun saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä www-sivulla tai Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

  4.3 Palveluntarjoajan oikeus muokata Asiakkaan tuottamaa aineistoa sekä estää pääsy Palveluun

  Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa Asiakkaan tuottaman aineiston julkaiseminen, sekä muokata Asiakkaan tuottamaa aineistoa, erityisesti mikäli aineisto on lakien tai hyvän tavan vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa Asiakkaan tunnuksien käyttöoikeutta tai estää Asiakkaalta Palvelun käyttö, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen, näiden Sopimusehtojen vastaisesti tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

  4.4 Vastuu Palvelussa esitetyistä tiedoista

  Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Palveluntarjoaja nimenomaisesti sulkee pois takuut Palvelussa annettujen tietojen virheettömyydestä ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

  4.5 Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää Palvelu

  Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu tilapäisesti, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset taikka viranomaisten määräykset tätä edellyttävät, tai keskeytykselle on muu perusteltu syy. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

  4.6 Vikojen ja häiriöiden korjaus

  Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana ilman tarpeetonta viivytystä sen jälkeen, kun on saanut ilmoituksen viasta tai häiriöstä.

  4.7 Vahingonkorvausvelvollisuus

  Lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuvista Palvelun tai siihen linkitettyjen sivustojen käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, vaikka Palveluntarjoaja olisi saanut tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta

  4.8 Vastuuvapaus

  Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelun toiminnot vastaavat Asiakkaan vaatimuksia tai että Palvelun toiminta on keskeytyksetöntä tai virheetöntä. Palveluntarjoaja ei myöskään takaa, että Asiakkaan Palveluun toimittamat tiedot säilytetään tai että ne ovat saatavilla.

  5 TIETOSUOJA

  Asiakkaan Palveluun rekisteröinnin ja sen käytön yhteydessä toimittamien henkilötietojen käsittelyyn noudatetaan siihen soveltuvia lakeja. Tietosuojaselosteessa on kerrottu tarkemmin, kuinka Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja.

  Mikäli Asiakas valitsee, että Asiakkaan henkilötiedot ovat myös Palveluntarjoajan asiakkaiden (esim. Palvelua käyttävien työnantajien) saatavilla, henkilötietoja säilytetään kyseisten työnantajien taholta heidän tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

  6 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

  Asiakas voi lakkauttaa asiakkuuden ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun pyytämällä asiakastunnusten lakkauttamista. Palveluntarjoajalla on oikeus ylläpitää asiakkuutta ja käsitellä Asiakkaan henkilötietoja vähintään niin kauan kuin osapuolten välillä vallitsee asiallinen yhteys, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus estää Asiakkaalta Palvelun käyttö, vaikka asiakkuus / asiallinen yhteys on yhä voimassa.

  Palveluntarjoaja voi lakkauttaa asiakkuuden ilmoittamalla sopimuksen päättymisestä ja päättymisajankohdasta Asiakkaalle. Päättymisajankohta on lähtökohtaisesti aikaisintaan 7 vuorokauden kuluttua päättymisilmoituksen lähettämispäivästä. Perustellusta syystä Palveluntarjoaja voi lakkauttaa Asiakkuuden välittömästi ilman, että Palveluntarjoaja ensin lähettää erillisen päättymisilmoituksen Asiakkaalle.

  7 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISEN VAIKUTUS

  Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua ja siihen liittyvää käyttäjätunnusta ja salasanaansa lakkaa, ja tunnukset poistetaan käytöstä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta sellaiset Sopimusehtojen mukaiset osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan, joilla on merkitystä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin (mm. vahingonkorvausvelvollisuus).

  Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä Palveluntarjoajalla on oikeus hävittää ja poistaa kaikki Asiakasta koskevat tiedot sekä Asiakkaan tuottama ja Palveluun toimittama aineisto. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa Asiakkaalle kyseistä aineistoa, vaan Asiakas on vastuussa oman aineistonsa tarpeellisista varmuuskopioista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa minkään Asiakkaan aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta.

  8 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

  Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä Sopimusehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla tästä Asiakkaalle Palvelun välityksellä tai sähköpostilla. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle Sopimusehtojen muutoksista mahdollisimman aikaisin. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä ja Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Sopimukseen tehdyt muutokset, mikäli Asiakas käyttää Palvelua muutosilmoituksen jälkeen. Asiakas voi irtisanoa asiakassopimuksensa päättymään ennen muutoksen voimaanastumista saatuaan muutoksista tiedon.

  Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ja, liiketoiminnan kaupan yhteydessä, liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta edelleen.

  9 YLIVOIMAINEN ESTE

  Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Viivästymistilanteessa Palveluntarjoaja noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista.

  10 SOVELLETTAVA LAKI

  Palvelun käyttämiseen ja Sopimusehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näillä Sopimusehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia Asiakkaan oikeuksia.

  11 ERIMIELISYYDET

  Mikäli Asiakas ja Palveluntuottaja eivät pääse asiassa sovintoon Asiakkaalla on oikeus saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Tätä ennen Asiakkaan tulee kuitenkin ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan asian sovittelemiseksi.

  12 YHTEYSPISTE

  Palvelun toteuttaa ja tarjoaa Barona Group Oy, suomalainen osakeyhtiö, joka on rekisteröity kaupparekisteriin y-tunnuksella 2710071-4, ja sen rekisteröity osoite on Töölönlahdenkatu 3 B 00100 Helsinki. Vastaamme mielellämme mahdollisiin tiedusteluihin ja lisäkysymyksiin osoitteessa support@jelpp.com.

  Mahdolliset tietoyhteiskuntakaaren 190 §:n mukaiset ilmoitukset voi myös toimittaa yllämainittuun osoitteeseen.

  Käyttäjärekisteri

  TIETOSUOJASELOSTE – BARONA GROUP OY – JELPP-PALVELUN KÄYTTÄJÄREKISTERI

  HUOM: Tätä asiakirjaa sovelletaan, mikäli käyttäjä valitsee, että käyttäjän henkilötiedot ovat yleisesti saatavilla Jelpp-palvelussa (jäljempänä ”Palvelu”). Mikäli käyttäjä ei valitse tätä vaihtoehtoa, sovelletaan ensisijaisesti valittujen työnantajien dokumentaatiota ja tietosuojakäytäntöjä, jolloin Barona Group Oy käsittelee henkilötietoja käsittelijän ominaisuudessa kyseisten työnantajien puolesta.

  1 YLEISTÄ

  Asiakirja sisältää henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen Palvelun käyttäjistä ja siinä annetaan rekisteröidyille lain edellyttämät tiedot. Lisäksi asiakirjassa annetaan EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä tietoja Palvelun käyttäjille.

  2 REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

  Barona Group Oy (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) Y-tunnus: 2505240-5 Töölönlahdenkatu 3 B 00100 Helsinki Puh. +358 20 198 3460

  3 YHTEYSHENKILÖ

  Anita Kuitunen +358 50 461 2835 anita.kuitunen@barona.fi

  4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / OIKEUDELLINEN PERUSTE

  Henkilötietoja käsitellään Palvelun tarjoamiseksi käyttäjille. Palveluntarjoajan tarkoituksena on erityisesti käyttää henkilötietoja erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

  • hallita, järjestää ja kehittää asiakassuhteita;
  • toteuttaa käyttäjien pyyntöjä;
  • tarjota Palvelussa saatavilla olevia ominaisuuksia;
  • kehittää ja ylläpitää Palvelua;
  • personoida Palvelua;
  • analysoida Palvelua analyyttisiä työkaluja hyödyntäen, mikä mahdollistaa sen, että Palveluntarjoaja pystyy tarjoamaan käyttäjille heidän toivomaansa sisältöä; ja
  • noudattaa laissa määriteltyjä edellytyksiä.

  Henkilötietoja voidaan käyttää Palveluntarjoajan ja sen konserniyhtiöiden markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien sovellettavien lakien mukaan toteutettu suoramarkkinointi ja kohdennettu markkinointi. Käsittely on tarpeellista, jotta Palvelua voidaan tarjota sopimuksen mukaisesti rekisteröidyille käyttäjille. Palveluntarjoaja voi käsitellä joitain henkilötietoja myös rekisteröidyn erillisellä suostumuksella. Tilastollisia tarkoituksia, raportointia tai Palveluntarjoajan toiminnan kehittämistä varten voidaan tarvittaessa kerätä anonyymejä ja pseudonymisoituja tietoja.

  5 REKISTERINPITÄJÄN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUTETUT EDUT

  Palveluntarjoaja voi tarvittaessa luovuttaa henkilötietoja Barona-konserniin kuuluville yhtiölle, esim. hallinnollisista syistä. Tällöin konserniyhtiö voi käsitellä henkilötietoja oikeutetun etunsa perusteella. Palveluntarjoaja voi myös käsitellä joissain tapauksissa henkilötietoja oikeutetun etunsa perusteella, koska Palveluntarjoajan ja käyttäjän välillä on asiakkuussuhde.

  6 HENKILÖTIETORYHMÄ

  Palveluntarjoaja voi käsitellä Palvelun tarjoamisen yhteydessä seuraavia henkilötietoryhmiä:

  • Nimi
  • Sähköposti
  • Yhteystiedot
  • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (kuten asiakaspalvelun yhteydessä kerätyt tiedot, suoramarkkinointiin ja markkinointikieltoihin liittyvät tiedot)
  • Automaattisesti kerätyt tiedot (Palveluntarjoaja voi esimerkiksi käyttää evästeitä tai vastaavia tekniikoita kerätäkseen tietoja, jotka joissain tilanteissa yksin tai muun tietoaineiston yhteydessä saatetaan katsoa henkilötiedoiksi – katso kohta 12 alla).

  7 KUINKA HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN JA KUINKA TIETOJEN VIRHEETTÖMYYS TAATAAN?

  Käyttäjältä kerätään henkilötietoja Palvelun käytön yhteydessä tai Palveluntarjoajan tarjoamien muiden palveluiden käytön yhteydessä (esim. kun käyttäjä osallistuu Palveluntarjoajan järjestämiin markkinointikampanjoihin tai -tapahtumiin). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden (eli Palvelua käyttävien työnantajien) ja henkilötietopalveluita tarjoavien tahojen ja viranomaisten kautta.

  8 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT

  Kun käyttäjä valitsee, että osa tai kaikki käyttäjän henkilötiedoista on saatavilla Palvelussa, kyseiset tiedot luovutetaan Palveluntarjoajan työnantaja-asiakkaille työnhakijoiden ja työnantajien yhteensaattamiseksi. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Palveluntarjoajan konserniyhtiöille.

  9 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN

  Palvelun teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista saattaa sijaita Palveluntarjoajan ulkoisen alihankkijan palvelimilla EU:n ja ETA:n sisällä. Kyseisiä tietoja käsitellään teknisen rajapinnan kautta siihen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  10 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

  Käyttäjällä on aina oikeus saada Palveluntarjoajan vahvistus siitä, onko käyttäjän henkilötietoja käsitelty vai ei. Mikäli Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja, käyttäjällä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennys käsitellyistä henkilötiedoista. Palveluntarjoaja voi periä kohtuullisen hallintomaksun seuraavista käyttäjän pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli käyttäjä tekee pyynnön sähköisesti, ja ellei käyttäjä ole nimenomaisesti pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää Palveluntarjoajaa korjaamaan tai poistamaan käyttäjän henkilötiedot sekä rajoittaa käyttäjän henkilötietojen käsittelyä tai kieltää se kokonaan. Käyttäjä voi myös milloin tahansa kieltää käyttäjän henkilötietojen käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksissa. Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle henkilötietoasioista vastaavalle henkilölle.

  11 OIKEUS PERUA SUOSTUMUS MILLOIN TAHANSA

  Mikäli Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjän henkilötietoja käyttäjän suostumuksella, käyttäjällä on oikeus perua suostumuksensa.

  evästekäytäntömme

  12 EVÄSTEET

  Palvelu käyttää evästeitä tilastollisiin tarkoituksiin vierailijaseurannan osalta. Evästeet auttavat myös Palvelun käytön analysoinnissa. Evästeet ovat käyttäjän laitteen kovalevylle selaimen avulla tallennettuja tekstitiedostoja, jotka auttavat Palveluntarjoajaa tunnistamaan käyttäjän selaimen mm. tallentamalla käyttäjän useimmiten käyttämät sivut sekä ohjaamalla kohdennettua sisältöä käyttäjälle. Useimmat tällä hetkellä saatavilla olevat selaimet antavat käyttäjälle mahdollisuuden hallita evästeitä esimerkiksi estämällä ne kokonaan, hyväksymällä ne yksitellen tai poistamalla tallennetut evästeet kovalevyltä.